e-Mýto

Lexikon

Výkaz o mýte: poskytovanie údajov tvoriacich podklady pre výpočet záväzku úhrady mýta vzťahujúceho sa na používanie Spoplatnených základných úsekov Spoplatnenými motorovými vozidlami.

 

Sprostredkovateľ výkazu o mýte: poskytovateľ služieb využívaných v záujme plnenia záväzku úhrady mýta za používanie ciest spoplatnenými motorovými vozidlami predpísaného v zákone LXVII z roku 2013 (Zákon o mýte).

 

Platobná kategória: zaradenie do skupín pre stanovenie sadzby podľa určitých vlastností motorových vozidiel.

 

Poskytovateľ komplexnej služby elektronického výberu mýta: Taký Poskytovateľ služby, ktorý je povinný pre každého, koho sa mýtna povinnosť týka, zabezpečiť možnosť v rámci systému UD získať oprávnenie na používanie ciest.

 

Palubná jednotka: je zariadenie vhodné na podporu elektronického výberu mýta, taký súbor hardvérových a softvérových prvkov, ktorý je vhodný na zber, ukladanie, spracovanie a diaľkový prenos (prijímanie a odosielanie) údajov potrebných na vykonávanie úloh elektronického výberu mýta.

 

Dozorný orgán: nariadením určený subjekt, ktorý v rámci úradnej kontroly dohliada na zákonnosť činností Mýtneho úradu a Poskytovateľa mýtnych služieb spadajúcich pod účinnosť Zákona o mýte (zák. LXVII z r. 2013) a pod účinnosť právnych predpisov vydaných na základe splnomocnenia týmto zákonom.

 

Poplatok za užívanie: Poplatok, ktorý platia vozidlá patriace do platobnej kategórie stanovenej vládnym nariadením za používanie Spoplatneného cestného úseku na dobu oprávnenia na užívanie, zahŕňajúci aj daň z pridanej hodnoty.

 

Infraštruktúrny poplatok: zložka Mýta určená pre návratnosť nákladov súvisiacich s výstavbou, údržbou, prevádzkovaním a modernizáciou Spoplatnených základných úsekov.

 

Evidencia vozidiel: evidencia cestnej dopravy podľa zákona o evidencii cestnej dopravy.

 

Poplatok za externé náklady: zložka Mýta určená pre návratnosť nákladov súvisiacich so znečistením ovzdušia, respektíve škodlivým vplyvom hluku v súvislosti s cestnou dopravou.

 

Zmluvný platiteľ: tá fyzická osoba, právnická osoba, alebo hospodársky subjekt bez právnej subjektivity, ktorá sa zmluvne zaviazala v záujme používania Spoplatneného základného úseku zaplatiť mýto za jedno alebo viac motorových vozidiel.

 

Overovací orgán: orgán, ktorý overuje, spôsobilosť zložiek interoperability systému elektronického výberu mýta.

 

UD systém: elektronický systém, ktorý umožňuje podávať výkaz o mýte, vyrubiť a vyberať mýto, ďalej umožňuje podporu kontroly úhrady mýta a kontroly zákonnosti používania Spoplatnených základných úsekov.

 

Mýto: Mýtnym úradom stanovený poplatok zahŕňajúci aj daň z pridanej hodnoty, ktorý sa platí za používanie Spoplatneného základného úseku, úmerne podľa prejdenej vzdialenosti.

 

Osoba, ktorej sa týka mýtna povinnosť: v prvom rade Zmluvný platiteľ, a pokiaľ neexistuje zmluvná osoba, tak Prevádzkovateľ motorového vozidla, respektíve Užívateľ cesty, bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť respektíve krajinu, v ktorej je ním riadené alebo prevádzkované vozidlo, respektíve vozidlo v jeho vlastníctve registrované.

 

Spoplatnený základný úsek: časť cestnej siete vymedzený dvomi priesečníkmi z hľadiska určenia poplatku používateľnej za úhradu mýta.

 

Spoplatnené motorové vozidlo: je nákladné motorové vozidlo alebo ťahač s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, – vrátane sedlového ťahača – alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, pozostávajúce z takéhoto motorového vozidla a ním ťahaného prívesu, resp. návesu;

 

Výber mýta: súbor činností zameraných na výber Mýta.

 

Mýtny úrad: menovaný orgán oprávnený prevádzkovať UD systém a s jeho pomocou stanoviť, vyrubiť a vyberať mýto prostredníctvom Poskytovateľov mýtnych služieb.

 

Poskytovateľ mýtnych služieb: je taká hospodáriaca organizácia, nezávisle od miesta jej registrácie, ktorá pre Užívateľov na území Maďarska zabezpečí prístup k UD systému.

 

Používanie cesty: Využitie spoplatneného základného úseku na dopravné účely.

 

Užívateľ cesty: vodič motorového vozidla, ktorým sa Používa cesta.

 

Cestný úsek: taká, z hľadiska dopravy súvislá časť verejnej pozemnej komunikácie, ktorej začiatok a koniec určuje daný kilometrovník.

 

Prevádzkovateľ: majiteľ vozidla, respektíve osoba, ktorá bola zaregistrovaná do evidencie na oprávnené prevádzkovanie vozidla na základe zákona o evidencii cestnej dopravy, alebo majiteľ, respektíve prevádzkovateľ vozidla zapísaný v doklade, ktorý vydal príslušný úrad krajiny podľa sídla (osvedčenie o evidencii vozidla).

 

Relačný lístok (tiket): vopred zakúpené oprávnenie na použitie vopred určeného Spoplatneného základného úseku Spoplatnenej cestnej siete vopred určeným Spoplatneným motorovým vozidlom.